^Back to Top

STATUT

Statut

Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych
z siedzibą w Toruniu 
 

Rozdział I


Postanowienia Ogólne

§ 1.

Fundacja DUCHA na Rzecz Rehabilitacji Ludzi Niepełnosprawnych, zwana dalej
„Fundacją”, ustanowiona przez Stanisława Leonarda Duszyńskiego aktem notarialnym
z dnia 3 marca 1992 r., Rep. A Nr 932/1992, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Chyły w Toruniu, działa na podstawie przepisów prawa o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza obszar 
    województwa kujawsko – pomorskiego.

§ 4.

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, zwłaszcza
o podobnych celach i formach działania.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział II

Cele, Formy i Zasady Działania Fundacji

§ 6.

1. Celem Fundacji jest działalność służąca aktywizacji ludzi niepełnosprawnych
          i ich integracji z ludźmi zdrowymi, a zwłaszcza:
                  1/ ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna dotycząca  
                     niepełnosprawnych
 2/ promowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych,
 3/ aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności
     rehabilitacyjnej,
 4/ inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej
     w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych ludzi niepełnosprawnych
 5/ tworzenie płaszczyzn organizacyjnych dla wymiany myśli i doświadczeń oraz
    współpracy w dziedzinie przywracania ludzi niepełnosprawnych do normalnego
    funkcjonowania w społeczeństwie,
 6/ propagowania idei mecenatu dla ludzi niepełnosprawnych.
2. Realizując cele określone w ust. 1 Fundacja uwzględnia propagowanie idei ekologicznych
    oraz wspieranie inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, kultury i sztuki
    oraz rozwoju krajoznawstwa i ruchu sportowo-turystycznego.

§ 7.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1/ organizowanie imprez dla ludzi niepełnosprawnych i z ich udziałem,
 2/ udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom
     prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji,
     a zwłaszcza wspieranie organizacji stanowisk pracy dla niepełnosprawnych,
 3/ organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-
     naukowych, poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych,
 4/ udzielenie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie
     podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych
     do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 5/ fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych z zakresu rehabilitacji
     ludzi niepełnosprawnych,
            6 / prowadzenie ośrodka rehabilitacji
            7/ modernizacja, rewitalizacja i rozwój bazy rehabilitacyjnej Fundacji
    2.Fundacja dla realizacji swoich celów może prowadzić działalność gospodarczą.
    3. Do podstawowych form działania Fundacji należy:
 1/ organizowanie spotkań towarzyskich z udziałem ludzi niepełnosprawnych,
 2/ organizowanie imprez kulturalnych dla ludzi niepełnosprawnych oraz udziału ludzi
     niepełnosprawnych w takich imprezach,
 3/  organizowanie imprez sportowych, turystycznych i krajoznawczych z  
                 udziałem ludzi niepełnosprawnych, a zwłaszcza wycieczek i rajdów nizinnych i  
                 górskich, spływów kajakowych oraz obozów letnich i zimowych,
 4/ organizowanie dla ludzi niepełnosprawnych terapii zajęciowej i hipoterapii,
     zajęć pływackich oraz fizjoterapii
 5/ organizowanie kół działalności twórczej ludzi niepełnosprawnych i prezentacja
 ich twórczości
 6/ organizowanie dla ludzi niepełnosprawnych różnych form pomocy, w tym
     zwłaszcza pomocy ze strony rehabilitantów, lekarzy, psychologów i pedagogów.
§ 8.

Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją
 w innych formach prawnych.

§ 9.

Przy realizacji celów statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, a także z instytucjami naukowymi, zakładami opieki zdrowotnej i opieki społecznej, stowarzyszeniami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi
i osobami krajowymi i zagranicznymi.

§ 10.

1.  Osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym
     szczególnie  zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji Fundacja może
     nadawać odznaki i wyróżnienia honorowe.
2. Rodzaje odznak i wyróżnień, o których stanowi ust. 1, oraz szczegółowe zasady
    ich nadawania ustala Zarząd Fundacji.

§ 11.

1. Fundacja uczestniczy w obrocie prawnym według zasad obowiązujących osoby prawne.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych fundacji umocowani są:
 1/ Prezes Fundacji - jednoosobowo,
 2/ Wiceprezesi Fundacji - na zasadzie reprezentacji łącznej.

§ 12.

Fundacja prowadzi rachunkowość według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12 a

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność pożytku publicznego nieodpłatna lub odpłatna w zakresie:
 1/ działalność paramedyczna PKD 8514,
 2/ działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana
PKD 9133 Z.

 

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 13.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, wniesiony przez Fundatora oraz środki pieniężne, wartości dewizowe, nieruchomości i ruchomości, a także inne prawa majątkowe nabyte przez Fundacją w czasie jej działalności.


§ 14.

Przychodami Fundacji są:
 1/ dotacje, subwencje i darowizny oraz spadki i zapisy od krajowych i zagranicznych
     osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 2/ wpływy z majątku Fundacji,
 3/ wpływy z działalności gospodarczej Fundacji,
 4/ dywidendy oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 5/ odsetki od depozytów i lokat kapitałowych,
 6/ inne wpływy, w tym przychody od działalności nie zarobkowej.

§ 15.

1. Środki Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów
    działalności statutowej, a także na rozwój działalności gospodarczej oraz inne cele –
    z zastrzeżeniem postanowień § 16  - w wysokości i proporcjach określonych przez
    Zarząd Fundacji.

2.Składniki majątku Fundacji nie mogą być przeznaczane na udzielanie pożyczek lub  
   zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników 
   Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w
   związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
   powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
   drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
   dalej „osobami bliskimi”.

3.  Składniki majątku Fundacji:
      a) nie mogą być przekazywane na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników 
      Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
      szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych  
      warunkach,
      b) nie mogą być wykorzystywane na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
      Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
      chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.”

 

 4 Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
  uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
  innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”


Rozdział IV

Sponsorzy

§ 16.

Sponsorami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby prawne
i inne jednostki organizacyjne, które wspierają działalność Fundacji w formie dotacji, subwencji i darowizn środków pieniężnych, wartości dewizowych, nieruchomości i ruchomości oraz innych praw majątkowych.
§ 17.

Sponsor może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który - w ramach programu działań Fundacji - przeznacza wniesione środki.

§ 18.

Sponsorzy korzystają z honorowych przywilejów podczas imprez organizowanych przez Fundację i na terenie jej obiektów, a także z różnych form nieodpłatnej promocji i reklamy, świadczonych przez Fundację przy okazji jej działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych przez Zarząd Fundacji.


§ 19.

Zarząd Fundacji może orzec wygaśnięcie uprawnień i przywilejów, o których stanowią postanowienia § 18 i § 37 ust. 3, jeżeli sponsor podjął działania sprzeczne z celami statutowymi Fundacji albo godzące w jej dobro.


Rozdział V

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 20.

1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych i w rozmiarach służących realizacji tych celów oraz wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwórczości, handlu i usług oraz upraw rolnych połączonych z chowem  i hodowlą zwierząt.”
2. Zakres działalności gospodarczej, którą Fundacja może podjąć określa załącznik do
    niniejszego Statutu.

§ 21.

1. Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej następuje na podstawie uchwały
    Zarządu Fundacji.
2. Uchwała Zarządu, o której stanowi ust. 1, powinna określać formę oraz szczegółowy zakres
    i przedmiot działalności gospodarczej.
3. Podejmując uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej Zarząd Fundacji jest  
    zobowiązany wydzielić na ten cel środki majątkowe, których wartość nie może być 
    mniejsza niż jeden tysiąc złotych.

§ 22.

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest według zasad obowiązujących podmioty gospodarcze będące osobami prawnymi.

§ 23.

1. Do prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd może tworzyć wyodrębnione
    organizacyjnie i majątkowo Zakłady.
2. Zakres działania zakładu oraz uprawnienia i obowiązki jego kierownika określa regulamin
    organizacyjny zakładu, ustalany przez Zarząd Fundacji.

§ 24.

Skreślony – uchwała Zarządu Fundacji z dnia 15.12.2004r.

§ 25.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową Fundacji będącą działalnością pożytku publicznego.”

Rozdział VI

Organy Fundacji

§ 26.
Organami Fundacji są:
 1/ Zarząd
 2/ Rada Programowa
 3/ Kolegium Sponsorów
 4/ Komisja Rewizyjna
§ 27.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem, reprezentuje ją na zewnątrz
    i  odpowiada za zgodną z celami, Statutem i przepisami prawa działalność Fundacji, w tym
    zwłaszcza za gospodarkę majątkiem Fundacji.
2. Do zakresu działania Zarządu, poza innymi sprawami określonymi w niniejszym Statucie,
    należy w szczególności:
 1/ ustalanie rocznych programów działania Fundacji i ich realizacja,
 2/ ustalanie rocznych planów finansowych Fundacji,
 3/ gospodarowanie majątkiem Fundacji, zgodnie z jej celami statutowymi,
 4/ przyjmowanie dotacji, subwencji i darowizn,
 5/ tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji oraz określanie ich
     struktury i zakresu działania,
 6/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji oraz ustalanie zasad ich
     wynagradzania,
 7/ ustanawianie pełnomocników Fundacji,
 8/ prowadzenie rachunkowości i biurowości Fundacji,

§ 28.

1. Zarząd Fundacji jest trzyosobowy, a w jego skład wchodzą Prezes Fundacji oraz dwóch
    Wiceprezesów Fundacji,.
2. Prezesem Fundacji jest z urzędu Fundator. Fundator może powołać do pełnienia funkcji
    Prezesa inną osobę, która wyraziła na to zgodę.
3. Wiceprezesów Fundacji powołuje za ich zgodą Fundator.
4. Powołanie do Zarządu następuje na czas nieograniczony.
5. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji
    lub odwołania przez Fundatora, przy czym rezygnacja i odwołanie mogą nastąpić w
    każdym czasie.
6. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W przypadku uprawomocnienia się takiego wyroku ust. 5 stosuje się odpowiednio”


§ 29.

1. W zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte na posiedzeniu albo w głosowaniu pisemnym.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
4. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji swoich uchwał.

§ 30.

1. Fundatorowi, Radzie programowej i Kolegium Sponsorów przysługuje prawo veta wobec
    uchwał Zarządu, które naruszają przepisy prawa lub postanowienia Statutu albo są
    sprzeczne z celami Fundacji lub naruszają jej interes.
2. Veto wobec uchwał Zarządu może być wniesione w terminie siedmiu dni od daty
    powzięcia wiadomości o uchwale Zarządu, nie później jednak niż w terminie   
     czterdziestu pięciu dni od jej powzięcia.
3. Wniesienie veta wobec uchwały Zarządu wstrzymuje jej wykonanie.
4. W razie wniesienia veta uchwała Zarządu podlega ocenie przez powołaną doraźnie  
     komisję, do składu której po jednym członku wyznaczają Fundator, Rada Programowa
     i Kolegium Sponsorów.
5. Komisja, o której stanowi ust. 4, może zwykłą większością głosów uchwałę Zarządu wobec
    której zgłoszono veto utrzymać w mocy albo uchylić. Orzeczenie Komisji jest ostateczne.

§ 31.

1. Zarząd zobowiązany jest do składania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
2. Sprawozdanie, o których stanowi ust. 1, Zarząd składa Ministrowi Zdrowia RP Radzie
    Programowej oraz Kolegium Sponsorów i jako organizacja pożytku publicznego   
    ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
3. Do sprawozdania przedkładanego właściwym ministrom Zarząd zobowiązany jest dołączyć uchwały Zarządu za okres sprawozdawczy.

§ 32.

1. Rada Programowa jest organem doradczo-opiniującym.
2. Do zakresu działania Rady Programowej, poza innymi sprawami określonymi w
    niniejszym Statucie, należy wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Fundacji, z własnej
    inicjatywy lub na wniosek Zarządu, a w szczególności:
 1/ opiniowanie projektów rocznych programów działania i rocznych planów
     finansowych Fundacji, przedkładanych przez Zarząd przed ich uchwaleniem oraz
     zgłaszanie wniosków i propozycji do tych programów i planów,
 2/ opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji w zakresie   
                realizacji celów statutowych.
§ 33.

1. W skład Rady Programowej wchodzi  od trzech do  pięciu członków.
     przedstawicieli do składu Rady Programowej. Członków Rady Programowej powołuje za   
     ich zgodą Fundator.
2. Kadencja Rady Programowej trwa 3 lata.
3. Mandat członka Rady Programowej wygasa z upływem kadencji, a także wskutek śmierci,
     pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub odwołania przez powołującego lub
     delegującego.
§ 34.

Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, którzy kierują pracami Rady i reprezentują ją wobec innych organów Fundacji.

§ 35.

1. Rada Programowa obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak
     niż  jeden raz w roku.
3. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący
    z własnej inicjatywy, z inicjatywy poszczególnych członków Rady albo na wniosek
    Zarządu.
4. W zakresie swojej właściwości Rada podejmuje uchwały. Uchwały zapadają zwykłą
    większością głosów oddanych bez względu na liczbę członków Rady uczestniczących
     w  posiedzeniu

§ 36.

1. Kolegium Sponsorów jest organem opiniująco - kontrolnym.
2. Do zakresu działania Kolegium Sponsorów, poza innymi sprawami określonymi
w  niniejszym Statucie, należy:
 1/ opiniowanie projektów rocznych programów działania i rocznych planów
     finansowych Fundacji, przedkładanych przez Zarząd przed ich uchwaleniem oraz
     zgłaszanie wniosków i propozycji do tych programów i planów,
 2/ ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji w zakresie realizacji
     jej celów statutowych i gospodarki finansowej,
 3/ powoływanie Komisji Rewizyjnej.

§ 37.

1. W skład Kolegium Sponsorów wchodzi od trzech do pięciu członków.
2.Członkami Kolegium Sponsorów są osoby powołane za ich zgodą przez Fundatora. Kadencja Kolegium Sponsorów trwa trzy lata.
3. Mandat członka Kolegium Sponsorów wygasa z upływem kadencji, a także wskutek
    śmierci osoby fizycznej albo likwidacji lub upadłości osoby prawnej i innej jednostki
    organizacyjnej, reprezentowanej w Kolegium oraz wskutek pisemnej rezygnacji z pełnionej
    funkcji lub odwołania przez powołującego lub delegującego.

§ 38.

Do Kolegium Sponsorów stosuje się odpowiednio postanowienia § 35 niniejszego Statutu.


§ 39.

 1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym i nie podlegającym Zarządowi organem kontroli,
     w tym zwłaszcza kontroli finansowej.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
          1/ badanie sprawozdań i sprawozdań finansowych Fundacji, jej bilansów i rachunków
              wyników,
          2/ sprawowanie bieżącej kontroli finansowej,
          3/ przedstawianie Zarządowi i Kolegium Sponsorów wyników badań i kontroli wraz
              z wnioskami.
3. W ramach bieżącej kontroli finansowej członkowie Komisji Rewizyjnej mogą w każdym
    czasie przeglądać dokumenty finansowe i księgowe, sprawdzać dyspozycje finansowe i
    stan kasy oraz żądać od członków Zarządu informacji i wyjaśnień.
§ 40.

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków powoływanych przez Kolegium
    Sponsorów na okres kadencji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które:
            1/nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z członkami Zarządu w związku
               małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
               podległości służbowej,
2/nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
   oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”


 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji wyłącznie
      zwrot uzasadnionych kosztów.
 4. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 33 ust. 5, § 34, oraz
    - zastrzeżeniem § 39 ust. 3 - także postanowienia § 35.


Rozdział VII

Postanowienia Końcowe


§ 41.

Na wypadek śmierci Fundatora w jego uprawnienia przewidywane postanowieniami niniejszego Statutu wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku takiego wskazania - osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.

§ 42.

Członkami niestałymi pierwszego składu Kolegium Sponsorów, którego kadencja trwa dwa lata, są osoby, które kolejno dokonają pierwszych czterech dotacji, subwencji lub darowizn
na rzecz Fundacji.

§ 43.

1. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej i Kolegium Sponsorów, może
    dokonywać zmian w niniejszym Statucie.
2. Zmiany Statutu nie mogą w istotny sposób naruszać celów Fundacji.

 

§ 44.

1. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej i Kolegium Sponsorów, może dokonać
    połączenia Fundacji z inną fundacją albo jej podziału na dwie lub więcej fundacji.
2. Przy połączeniu lub podziale Fundacji powinny zostać zachowane cele Fundacji.
3. Połączenie lub podział Fundacji odbywa się przy odpowiednim stosowaniu przepisów
    o likwidacji fundacji.

§ 45.

1. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej i Kolegium Sponsorów, może powziąć
    uchwałę o likwidacji Fundacji i wyznaczyć jej likwidatora.
2. Majątek Fundacji pozostały po zaspokojeniu jej zobowiązań przeznacza się na cele zbieżne
     z celami Fundacji, określone przez Zarząd.


Toruń, dnia 1 kwietnia 1992 r.

 

        FUNDATOR


        Stanisław Leonard Duszyński