^Back to Top

Sprawozdania 2012

 

Ministerstwo Pracy

i Polityki Społecznej

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności

organizacji pożytku publicznego

za rok 2012

 

 

 

 

 

 

üFormularz należy wypełnić w języku polskim;

üSprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

üW trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;

üWe wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (­­–).

 

 

Data zamieszczenia sprawozdania

 

 

 

 

 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

 

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj 

Polska

Województwo

Kujawsko - pomorskie

Powiat

oruń

Gmina

Toruń

Ulica

Szosa Bydgoska 

Nr domu

15

Nr lokalu

Miejscowość

Toruń

Kod pocztowy

87-100

Poczta

Toruń

Nr telefonu

Kujawsko - pomorskie

 Nr faksu

Kujawsko - pomorskie

E-mail

fundacja.ducha@ wp.pl

Strona www

fundacjaducha.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

13 października 1992r.

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

21  grudnia  2004 r

5. Numer REGON

870173244

6. Numer KRS

0000059457

                     


7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Joanna Duszyńska – Gawińska

Prezes Zarządu        

x

 

            Tak

 

Maria Jolanta Żydołowicz

Wiceprezes 

x

 

           Tak

 

Stanisław Kijewski

Wiceprezes 

x

 

           Tak 

 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Aleksandra Bielicka

Członek

x

 

       t Tak   

 

Helena Cybulska

 

Członek

x

 

          Tak   

 

Jarosław Orzech

Członek

x

 

         Tak   

 

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

 

1. Celem Fundacji jest działalność służąca aktywizacji ludzi niepełnosprawnych i ich integracji z ludźmi zdrowymi, a zwłaszcza:

       1/ ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i

społeczna dotycząca niepełnosprawnych

2/ promowanie i prowadzeniedziałalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych,

3/ aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej,

4/ inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych ludzi niepełnosprawnych

5/ tworzenie płaszczyzn organizacyjnych dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współpracy w dziedzinie przywracania ludzi niepełnosprawnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,

6/ propagowania idei mecenatu dla ludzi niepełnosprawnych.

2. Realizując cele określone w ust. 1 Fundacja uwzględnia propagowanie idei ekologicznych oraz wspieranie inicjatyw  w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, kultury i sztuki  oraz rozwoju krajoznawstwa i ruchu sportowo-turystycznego.

 

 

10. Sposób realizacji celów statutowych

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1/ organizowanie imprez dla ludzi niepełnosprawnych i z ich udziałem,

2/ udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji, a zwłaszcza wspieranie organizacji stanowisk pracy dla niepełnosprawnych,

3/ organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych, poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych,

4/ udzielenie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym                 w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,

5/ fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych             z zakresu rehabilitacji ludzi niepełnosprawnych,

6 / prowadzenie ośrodka rehabilitacji

 7/ modernizacja, rewitalizacja i rozwój bazy rehabilitacyjnej Fundacji

 

 

 

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

1.Opis działalności pożytku publicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

 

W zakres działań terapeutycznych realizowanych przez nas wchodzą:

a. Hipoterapia – ćwiczenia odbywają   się przez cały rok ,  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych w ćwiczeniach uczestniczą uczniowie ze szkół specjalnych, ośrodka szkolno – wychowawczego, środowiskowego domu pomocy oraz przedszkola integracyjnego – oddział dla dzieci niepełnosprawnych, w godzinach popołudniowych  niepełnosprawni , którzy przyjeżdżają  z rodzicami bądź też opiekunami. Jedno ćwiczenie hipoterapeutyczne trwa ½ godziny. Ćwiczenia z pacjentem realizowane są przez  zespół trzech  osób – hipoterapeutę, osobę do asekuracji oraz osobę prowadzącą konia. W procesie tym uczestniczą też wolontariusze którzy byli przeszkoleni na kursach organizowanych przez naszą Fundację.

b.  Hydroterapia -  zajęcia odbywają  się na wynajętym basenie 1 – 2 razy w tygodniu.  Duża niecka basenowa służy do ćwiczeń dla starszych dzieci i młodzieży natomiast brodzik do ćwiczeń dla małych dzieci, ponadto w dyspozycji pozostawały  również wanny do hydromasażu. 

c. Terapia wspinaczkowa  - ćwiczenia wspinaczkowe na sztucznej ścianie wspinaczkowej oraz                 na specjalnie przygotowanym stanowisku do terapii wspinaczki  linowej.

d. Ćwiczenia fizjoterapeutyczne  -  ćwiczenia z rehabilitantem – fizjoterapeutą.- prowadzone są               w godzinach dopołudniowych i popołudniowych z wykorzystaniem sprzętu tj. materace do ćwiczeń Aireks, Zestaw TerapiMaster Plus Ekstra, wałki , piłki  rehabilitacyjne oraz tor do nauki chodzenia, stół do ćwiczeń manualnych oraz aparat Douter Plus  itp.

e.. Terapia zajęciowa – zajęcia indywidualne z terapeutą. Prowadzone są 4 razy w tygodniu. Zajęcia te poszerzone są o terapię psychopedagogiczną. Prowadzimy też zajęcia logopedyczne

f. Spotkania terapeutyczne niepełnosprawnych – mają charakter towarzyski a zarazem roboczy             i służą opracowywaniu planów wyjazdów i omawianiu już odbytych obozów rehabilitacyjnych, ich dokumentacji wideo i fotograficznej, problemów bieżącej działalności. Spotkania są metodą terapii          z pogranicza socjologii. W tych spotkaniach bierze udział średnio 20 -  30 osób w tym niepełnosprawni, opiekunowie i wolontariusze.

g. Spotkania niepełnosprawnych z nauką.

Spotkania organizowane systematycznie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla ludzi niepełnosprawnych, członków ich rodzin i przyjaciół, w każdy pierwszy czwartek miesiąca.                        Na spotkania te zapraszani są jako wykładowcy wybitni przedstawiciele świata nauki. Oprócz poszerzania wiedzy z różnych dyscyplin, stanowią te spotkania ważne ogniwo integrowania się                   z resztą społeczeństwa, a nade wszystko dowartościowania osobowościowego uczestników.                           W spotkaniach tych uczestniczy jednorazowo 20-50 osób

 

h. Spotkania okolicznościowe:

-  udział niepełnosprawnych i wolontariuszy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

-  ogniska na końskich padokach ,

-   comiesięczne niedzielne nabożeństwo w Kościele Garnizonowym,

-  spotkania ze studentami dyscyplin humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

-  spotkania z młodzieżą szkół średnich i policealnych,

-   imprezy kulturalno – sportowe i integracyjne dla niepełnosprawnych,

 

 

 

 

 

 

 

i. Turnusy , rajdy,  obozy, wycieczki  i imprezy kulturalne, turystyczne i rekreacyjne  :

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

 

Wycieczka do Myślęcinka -  zwiedzanie ogrodu zoologicznego i parku przyrody

 5.05.2012r

 

Majówka w Grabiu

12.05.2012

 

Festyn Rodzinny na Bydgoskim Przedmieściu  - na Łąkach Fundacji

18. 05.2012r.

 

Dzień dziecka dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej w bazie Fundacji Ducha

01.06.2012r.

 

Udział w Zielonej Szkole pt. Poznajemy Przyrodę Pojezierza Krajeńskiego - Złotów - Kujanki

24-26.05.2012r.

 

Turnus rehabilitacyjny -  Rajd kajakowo – konny w Puszczy Augustowskiej  

01-14. 07. 2012

 

Obóz rehabilitacyjny  integracyjny  – kajakowo – konny  w Puszczy Augustowskiej 

17.07. – 28.07.2012r.

 

Turnus  rehabilitacyjny konno – wspinaczkowy  w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej                                  

12.08. – 25.08.2012r.

 

 

Rajd żeglarski dla niepełnosprawnych Jachtem Województwo Toruńskie po Bałtyku                                           

14.09. – 16.09.2012 r.  

 

Spotkanie wigilijne w „Róży Wiatrów”

09.12.2012r.

 

Koncert kolęd – „Kolędy dla Ducha” w Kościele Garnizonowym

19.12.2012r.

 

 

 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                   

 

 gmina                                            województwo                  

 

 kilka gmin                                      kilka województw

                                            

 powiat                                           cały kraj

 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                        

 

 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

370

 

 

Osoby

prawne

0

 

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

 

 

 

 

 

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

 

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

x

 

         tak

 

 

 

 

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

 

Ochrona i promocja zdrowia

Działalność rehabilitacyjna na rzecz  osób niepełnosprawnych

86.90 E

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

94.99Z

 

 

 

 

 

 

 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

x

 

         tak

 

 

 

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych połączona z rehabilitacją leczniczą  realizowana  poprzez organizowane przez Fundację w okresie letnim  wyjazdowe obozy  dla osób niepełnosprawnych t.j. konno – kajakowe, konno – wspinaczkowe ( uczestnicy pokrywają część kosztów związanych z uczestnictwem w obozach).

94.99Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

 

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

x

 

         Nie

 

 

 

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Numer kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

 1. Informacja o przychodach organizacji

 

 

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

 

1 034 858     , 50 

 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

83 535     , 21 

 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

138 420     , 23 

 

c) Przychody z działalności gospodarczej

0     ,  00

 

d) Przychody finansowe

122     ,  63

 

e) Pozostałe przychody

0     ,00   

 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

50 979,83    

 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

560 226,35zł

 

 

0,00 zł

 

 

w tym:

 

 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

 

b) ze środków budżetu państwa

474 326,  35  zł

 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

85 900,   00,   zł

 

d) ze środków państwowych funduszy celowych

0,  00  zł

 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

201 574,   25 zł

 

w tym:

a) ze składek członkowskich

0, 00   zł

 

b) z darowizn od osób fizycznych

10 557, 00   zł

 

c) z darowizn od osób prawnych

11 880, 00   zł

 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,  00  zł

 

e) ze spadków, zapisów

160 000, 00   zł

 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

0,   00  zł

 

2.4. Z innych źródeł

19 137, 25   zł

 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

 

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego

3 613,  95  zł

 

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

54 593     , 78  

 

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

 

1

 

Koszty hipoterapii

14 792  ,60   

 

2

 

Turnusy, obozy rajdy rehabilitacyjne i imprezy kulturalno – sportowe dla niepełnosprawnych

 

37 161,60  

 

3

 

Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku  dochodowego od osób fizycznych

2 639,58    ,   

 

4

 

 

,    zł

 

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

 

1

Turnusy, obozy rajdy rehabilitacyjne i imprezy kulturalno – sportowe dla niepełnosprawnych

 

37 161,60     

 

2

 

  

 

3

 

  ,    zł

 

4

 

  ,    zł

 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

899 293  ,  40 

54 593  ,  78 

 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

464 852  ,90   

14 792  , 60   

 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

223 389  , 51  

37 161,60 ,    

 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0  ,00   

 

 

d) koszty finansowe

666,37,   

 

 

e) koszty administracyjne

155 548,  87 

 

 

f) pozostałe koszty ogółem

54 835  , 75  

2 639  , 58   

 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

          2639,58                       

 

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

135 565,10,     zł

 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00,     zł

 

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0, 00   zł

 

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0, 00   zł

 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)

 

 

x   x                

                                     

                                    

-> jakich? ________________________          

 

 nie korzystała

 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)

x

 

   tak  

 

           Tak

 

 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

 

x

 

U  użytkowanie wieczyste

 

 

 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

                                                 16 osób                                                              

 

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

14,2etatów

 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

16  osób

 

 

2. Członkowie

 

2.1. Organizacja posiada członków

x

 

          nie

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

                                            osób fizycznych

 

                                                osób prawnych

 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

 

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

x

 

        tak

 

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

18 osób

 

w tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0 osób

 

b) inne osoby

18 osób

 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

10  osób

 

w tym:

 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0 osób

 

b) inne osoby

10  osób

 

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

18 osób

 

w tym:

 

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0 osób

 

b) inne osoby

 18 osób

 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

 

482 935, 61  

 

 

 

w tym:

a) z tytułu umów o pracę

442 647  , 86  

 

 

– wynagrodzenie zasadnicze

326 383  , 00  

 

– nagrody

0 ,  00 

 

– premie

  43 925, 00  

 

– inne świadczenia

72 339  , 86  

 

 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

40 287  ,  75 

 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego

482 935  , 61  

 

w tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

25 565  , 10  

 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

457 370  , 57  

 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji

0 ,  00 

 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0  ,  00 

 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

(patrz komentarz do punktu 4)

 0  , 00  

 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

(patrz komentarz do punktu 4)

0   , 00  

 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

(patrz komentarz do punktu 4)

1609  ,  79 

 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0  ,00  

 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0  , 00  

 

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0, 00  

 

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 358  ,  33 

 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

  

 

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

X  

 

          nie

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

   0  ,  00   zł

 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Nie dotyczy

 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie sprawozdawczym

 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

x

 

          tak

 

 

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

 

Lp.

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota dotacji

 

1

Rehabilitacja naturalna w Fundacji Ducha

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w tym szczególnie dzieci

Gmina Miasta Torunia

80 000,  00   zł

 

2

Udział w Zielonej Szkole

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Gmina Miasta Torunia

5 900, 00    zł

 

3

 

 

 

,     zł

 

4

 

 

 

,     zł

 

5

 

 

 

,     zł

 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

x

 

           tak

 

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

 

Lp.

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota dotacji

 

1

Hipoterapia, terapia wspinaczkowa i inne metody  rehabilitacji w Fundacji Ducha

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

PFRON

374 008,39,    zł

 

2

 

 

 

,    zł

 

3

 

 

 

,    zł

 

4

 

 

 

,    zł

 

5

 

 

 

,    zł

 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych

(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

 

 

 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

 

 

 

x

 

          nie

 

 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

 

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

 

1

Nie dotyczy

 

,    zł

 

2

 

 

,    zł

 

3

 

 

,    zł

 

4

 

 

,    zł

 

X. Informacje uzupełniające

 

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

 

 

Lp.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów lub akcji w kapitale

% udziału w ogólnej liczbie głosów

 

1

Nie dotyczy

 

%

%

 

2

 

 

%

%

 

3

 

 

%

%

 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

 

1

Nie dotyczy

 

2

 

 

3

 

 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

 

Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

x

 

          nie

 

5. Dodatkowe informacje

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

 

 

 

 

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

 

 

Joanna Duszyńska- Gawińska

Maria Jolanta Żydołowicz

(imię i nazwisko)

Data wypełnienia sprawozdania

 

30.06.2013

(dd.mm.rrrr)